Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a firmy Igor Bohunský Potápač v prípade, že vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

 

Článok 1

Prevencia

·       Odst 1: Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh,veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred kúpou výrobku vezme do úvahy účel použitia,prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hladiska funkčného, sortimentového a veľkostného je predpokladom naplnenie úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

·       Odst 2: Počas celej doby použitia kúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohoto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu, nedodržiavenie doporučení ako výrobok používať a starať sa oň.

·       Odst 3: Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba a servis. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba-servis tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť. Firma Igor Bohunský Potápač poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom záručného listu a ďalších informatívnych materiálov dostatočné množstvo informácií potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.

·       Odst 4: K zabezpečeniu riadnej starostlivosti a údržby slúžia rôzne prípravky a čistiace prostriedky, ktoré je možné kúpiť v špecializovaných predajniach ako aj tu v e-shope.

·       Odst 5: Záručnú dobu nemožno zamienať so životnosťou tovaru, tj.dobu, počas ktorej pri správnom používaní výrobku, ošetrovaní a servise, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Článok II

Základné podmienky reklamácie

·       Odst 1: Firma Igor Bohunský Potápač zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru,popisujúcim jeho vlastnosti a akosť.

·       Odst 2: Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo túto chybu reklamovať.

·       Odst 3: Chybou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorej príčina je nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, poprípade nevhodné technické riešenie- musí sa posúdiť /vyrobcom/, nie je to iba na vôli- posúdení zákazníka.

·       Odst 4: Za chybu nemožno považovať zmenu/ vlastnosti/ tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia, nesprávneho použitia, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania alebo servisu, skladovania, ďalej v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z torých je tovar vyrobený. Poškodením úžívatelom výrobku, či inou osobou, alebo nesprávneho zásahu.

·       Odst 5: Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je podnikatel, alebo ním poverená osoba povinný o reklamácii rozhodnúť hneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto doby sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Ak sa posiela výrobok výrobcovi, ten následne posúdi oprávnenosť alebo neoprávnenosť reklamácie a dá vedieť podnikatelovi o tejto skutočnosti.Podnikatel informuje zákazníka o procese a výsledku a posúdení reklamácie ihneď ako informácie dostane.

·       Odst 6: Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácií nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Firma Igor Bohunský Potápač je oprávnená odmietnuť- prevzať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny a kompletnosti výrobku.

·       Odst 7: Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Pri tomto spôsobe je problém iba so zahraničnými dodávatelmi ktorí reagujú inak a firma Igor Bohunský Potápač sa musí riadiť informáciami a potupmi daných firiem. Inak to nejde!

·       Odst 8: Zákazník si môže po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie osobne, alebo mu bude zaslaný na jeho náklady na poštovú adresu.

Článok III

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

·       Odst 1: Zákazník môže uplatniť reklamáciu v predajni firmy Igor Bohunský Potápač. Zákazník uplatnuje reklamáciu osobne poprípade poštou / nie vrátenie na dobierku/. Nákup reklamovaného tovaru doloží zákazník nákupným dokladom. Bez predloženého nákupného dokladu firma Igor Bohunský Potápač reklamačné konanie nezačne!

·       Odst 2: Oprávnená osoba-podnikatel je povinný zaslať elektronicky, alebo poštou potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení opravy a o dobe trvania.

·       Odst 3: Ak náhle uplatní zákazník niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatnovania meniť.

Článok IV

Lehoty pre uplatnenie reklamácie

·       Odst 1: Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené z záručnej dobe. Reklamáciu je nevýhnutné nutne uplatniť bez zbytočného odkladu. Ihneď ako sa chyba-závada objavila, bez ďalšieho používania chybného výrobku. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní výrobku, môže zapríčíniť prehĺbenie chyby alebo nefunkčnosť, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.Pri niektorých tovaroch je záručná doba prispôsobená dodávatelom na inú dobu. Je to napísané pri dodávke v záručnom liste.

·       Odst 2: Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Firma Igor Bohunský Potápač je povinná vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o prevedení opravy a o dobe jej trvania. Pokial je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevziatia nového tovaru. Pri výmene chybnej časti-súčiastky sa vzťahuje záruka iba na vymenený chybný kus- súčiastku.

·       Odst 3: Pri odstúpení od zmuvy oprávnenej reklamácii sa spíše protokol o vrátení finančných prostriedkov a refunduje sa platba na účet zákazníka do 3 pracovných dní. Stornuje sa v príjmoch podnikateľa!

Článok V

Odstránitelné chyby

Odst 1: Za odstránitelné chyby alebo nefunkčnosť tovaru sa považujú chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita výrobku-tovaru.

Odst 2: V prípade výskytu opravitelnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Firma Igor Bohunský Potápač je povinná chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak to je reklamácia keď sa posiela tovar na opravu k autorizovaného výrobcom musí sa dodržať dĺžka opravy ktorú prevádzkovatel -výrobca uvedie aj so spätnou dopravou.

Odst 3: O prevedení opravy rozhodne podnikatel a vyznačí alebo dohodne termín zaslania alebo vyzdvihnutia opravy zákazníkom, pokial sa nedohodne inak.

Odst 4: V prípade chyby odstránitelnej má zákazník právo na výmenu tovaru, pokial :

reklamácia nebola vybavená/odoslaná/do 30 dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode

Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstránitelnej chyby po oprave, alebo pre vädší počet opravitelných chýb používať.

Článok VI

Neodstránitelné chyby

·       Odst 1: Za neodstránitelnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránením nie je učelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

·       Odst 2: Ak ide o chybu neodstránitelnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo:

·       Požadovat výmenu tovaru za nový bezchybný

·       Alebo odstúpit od kúpnej zmluvy

·       Odst 3: V prípade, že charakter neodstranitelnej chyby nebráni riadnemu používaniu tovaru, má zákazník právo na zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zlavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňa a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 40/2001/1964 zbierky zákonov v znení neskorších predpisov-občianský zákonník a zákona č. 250/2007 Zb, o ochrane spotrebitela v znení neskorších predpisov.

 

Dodatok k reklamačnému protokolu:

1.       Reklamácie budú vysporiadané v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu globdive.sk a právnym poriadkom platným v SR.

2.       Tovar môžete reklamovať priamo v autorizovanom servise /ku každému tovaru je priložený zoznam a návod/ urýchlite tým priebeh reklamácie.

3.       Tovar môžete reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok v reklamačnom poriadku na adrese ktorá je uvedená v kontakte tejto stránky alebo na e- maile: igorpotapac@gmail.com

4.       Výmena alebo vrátenie tovaru je možné iba v prípade vrátenia v pôvodnom stave, neporušenom obale a so všetkým príslušenstvom alebo priloženým darčekom.

5.       Tovar, ktorý reklamujete odosielajte v pôvodnom obale. Dopravca nezodpovedá za zle zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku pri tovare poškodeného pri preprave aj keď sa porucha,chyba,nefunkčnosť prejavila pred transportom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.       Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa občianskeho zákonníka článok 6 č.657/2008 do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar ,bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote /určuje sa dátum odoslania/. Po obdržaní vráteného tovaru ,predávajúci najneskôr do 10 pracovných dní zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

2.       Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa odstavca 7 :

·       na poskytované služby, na ktoré dal odklad kupujúci po dobe možnosti prevzatia plnenia.

·       na dodávku tovaru a služieb, pri ktorých cena závisí od kurzu finančného trhu nezávisle od dodávateľa.

·       na objednávku tovaru prispôsobené podľa priania zákazníka alebo pre ďalšiu osobu, a tiež tovar ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

·       na objednávku audio a video nahrávok ak poruší spotrebiteľ ich originálny obal .

·       na dodávku periodík a časopisov, kníh.

Práva a povinnosti predávajúceho

1.       Predávajúci ma povinnosť zrealizovať záväznú objednávku, odoslať na adresu kupujúceho v termíne, ktorý kupujúcemu potvrdil pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru od nášho prepravcu ,poprípade v našej prevádzke pri osobnom prevzatí , obdrží k tovaru daňový doklad.

2.       Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné.

3.       Predávajúci má právo vymazať registrovaného zákazníka z databáze v prípade, že o to zákazník písomne požiada.

4.       Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak nastane situácia, že sa stane plnenie nemožným alebo sa so zákazníkom nedohodne na novom plnení. Ak kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred /bankovým prevodom/ a odstúpi od zmluvy hore uvedeným spôsobom vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 3 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

5.       Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy vtedy, ak kupujúci opakovane neplní svoje záväzky, odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu / alebo iba čiastku, ktorou sa vykryjú straty z objednávky tovaru alebo služieb/.

Práva a povinnosti kupujúceho

·       Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

·       Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celou sumou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky, ešte pred záväzným potvrdením .

·       Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 7 dní od doručenia ak nespĺňa kvalitu alebo kvantitu objednaného tovaru, nie však podľa vlastného uváženia, že sa mu daný tovar, ktorý si objednal nepáči, alebo chce teraz iny.

·       Kupujúci má právo na vymazanie osobných dát z databázy, ak požiada o nu  písomnou formou. Predávajúci sa zaväzuje do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom vymazať.

Záverečné ustanovenia

·       Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania objednávky kupujúcim.

·       Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami v znení platné v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedeného v katalógu internetového obchodu dragbicykle.sk, globdive.sk, igorbohunský.sk  ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

·       Účastníci sa výslovne v zmysle obchodného zákona dohodli, že ak nie je v podmienkach výslovne dohodnuté inak , riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.