• Reklamácie

 1. Reklamácie budú vysporiadané v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu globdive.sk a právnym poriadkom platným v SR. 

 2. Tovar môžete reklamovať priamo v autorizovanom servise /ku každému tovaru je priložený zoznam a návod/ urýchlite tým priebeh reklamácie.

 3. Tovar môžete reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok v reklamačnom poriadku na adrese igorpotapac@gmail.com

 4. Výmena alebo vrátenie tovaru je možné iba v prípade vrátenia v pôvodnom stave, neporušenom obale a so všetkým príslušenstvom.

 5. Tovar ktorý reklamujete odosielajte v pôvodnom obale. Dopravca nezodpovedá za zle zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku pri tovare poškodeného pri preprave aj keď sa porucha prejavila pred transportom.

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa občianskeho zákonníka článok 6 č.657/2008 do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar ,bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote /určuje sa dátum odoslania/. Po obdržaní vráteného tovaru ,predávajúci najneskôr do 10 pracovných dní zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa odstavca 7 :

 • na poskytované služby, na ktoré dal odklad kupujúci po dobe možnosti prevzatia plnenia.

 • na dodávku tovaru a služieb, pri ktorých cena závisí od kurzu finančného trhu nezávisle od dodávateľa.

 • na objednávku tovaru prispôsobené podľa priania zákazníka alebo pre ďalšiu osobu, a tiež tovar ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

 • na objednávku audio a video nahrávok ak poruší spotrebiteľ ich originálny obal .

 • na dodávku periodík a časopisov, kníh.

 •  Práva a povinnosti predávajúceho

 • Predávajúci ma povinnosť zrealizovať záväznú objednávku, odoslať na adresu kupujúceho v termíne, ktorý kupujúcemu potvrdil pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru od nášho prepravcu ,poprípade v našej prevádzke pri osobnom prevzatí , obdrží k tovaru daňový doklad.

 • Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné .

 • Predávajúci má právo vymazať registrovaného zákazníka z databáze v prípade, že o to zákazník písomne požiada. 

 • Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak nastane situácia, že sa stane plnenie nemožným alebo sa so zákazníkom nedohodne na novom plnení. Ak kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred /bankovým prevodom/ a odstúpi od zmluvy hore uvedeným spôsobom vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 3 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

 • Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy vtedy, ak kupujúci opakovane neplní svoje záväzky, odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu / alebo iba čiastku ktorou sa vykryjú straty z objednávky tovaru alebo služieb/.

  • Práva a povinnosti kupujúceho 

  1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

  2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celou sumou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred záväzným potvrdením .

  3. Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 7 dní od doručenia ak nespĺňa kvalitu alebo kvantitu objednaného tovaru nie však podľa vlastného uváženia, že sa mu daný tovar ktorý si objednal nepáči, alebo chce teraz iny.

  4. Kupujúci má právo na vymazanie osobných dát z databázy, ak požiada o nu  písomnou formou. Predávajúci sa zaväzuje do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom vymazať.

  • Záverečné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania objednávky kupujúcim.

  2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami v znení platné v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedeného v katalógu internetového obchodu dragbicykle.sk  ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

  3. Účastníci sa výslovne v zmysle obchodného zákona dohodli, že ak nie je v podmienkach výslovne dohodnuté inak , riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.